Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thai: Stateless

Image
2024 Stateless_Lhong Air Family
การตรวจ DNA 1 ครั้ง เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งครอบครัว

บริจาคเปลี่ยนชีวิตเด็กๆและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 

สิ่งที่พวกเขาเผชิญ: การไร้รัฐไร้สัญชาติคือการที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองเกือบทุกด้านในชีวิต เด็ก ๆ ไม่สามารถไปโรงเรียน ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล ไม่มีสิทธิ์ต่างๆ ที่คนทั่วไปได้รับ เพราะพวกเขาไม่มีตัวตนในทะเบียนราษฎร์ เด็กและครอบครัวหลายแสนคนต้องพบเจอกับความผิดหวังตลอดชีวิตถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ  

*ข้อมูลล่าสุด ในประเทศไทยมีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทยกว่า 550,000 คน 

ปัญหา: การขอสัญชาติมีความท้าทาย ซับช้อน และใช้เวลานาน ไม่ว่าจะเป็น ความไม่รู้ภาษา ความไม่กล้าขอสัญชาติ ความไม่มีคนช่วยเหลือ ความยากลำบากมีต้งแต่พวกเขาเกิดมา บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ห่างไกลไม่มีใครเข้าถึง การไม่เข้าใจภาษาไทยและกฏหมายที่มีหลายมาตราเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์สัญชาติไม่ว่าจะเป็นการตรวจ DNA ที่ราคาสูง ไม่มีบุคคลหรือเอกสารทางการเพื่อระบุสัญชาติ รวมถึงการยื่นขอที่ใช้เวลาการพิจารณาที่ยาวนาน โดยไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหน 
การแก้ปัญหา: UNHCR ช่วยระบุตัวตนให้เด็ก ๆ ที่ไร้รัฐไร้สัญชาติในเชียงราย และช่วยให้น้อง ๆ ได้อยู่ในระบบความคุ้มครอง ได้รับการศึกษาและการรักษาพยาบาล  และช่วยเหลือการทำงานทั้งหมดในขอสัญชาติและบัตรประชาชน ตั้งแต่การเข้าถึงพวกเขาในพื้นที่ห่างไกล การระบุตัวตน  และขอสัญชาติแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ  

เราทุ่มเททำงานเพื่อ #ยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ในประเทศไทย และคุณสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้  

เนื่องจากการขอสัญชาติมีความซับซ้อน และใช้เวลาในการขอ 3-5 ปี เพื่อให้การช่วยชีวิตเด็กและครอบครัวบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยดำเนินการได้อย่างไม่ขาดตอน โปรดพิจารณาบริจาคอย่างต่อเนื่องตอนนี้ 

Image
2024 Stateless_Lhong Air Family
การตรวจ DNA 1 ครั้ง เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งครอบครัว

ร่วมบริจาคเพื่อมอบความช่วยเหลือต่อเนื่อง

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
สนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ห่างไกลในจ. เชียงราย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย
สามารถช่วยการทำงานระบุตัวตน ให้เด็กๆที่ไร้รัฐไร้สัญชาติกว่า 100,000 คนในเชียงราย และช่วยให้น้อง ๆ ได้อยู่ในระบบความคุ้มครอง ได้ไปโรงเรียนและโรงพยาบาล รวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย
ช่วยเหลือการทำงานทั้งหมดในการขอสัญชาติและบัตรประชาชนแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติใน จ.เชียงราย ตั้งแต่การเข้าถึงพวกเขาในพื้นที่ห่างไกล การระบุตัวตน และขอสัญชาติให้สำเร็จได้ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย
เพื่อช่วยระบุตัวตนให้เด็กๆที่ไร้รัฐไร้สัญชาติกว่า 100,000 คนในเชียงราย และช่วยให้น้องๆได้อยู่ในระบบความคุ้มครอง ได้รับการศึกษาและการรักษาพยาบาลทุกเดือน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนค่าเดินทางรายเดือนเข้าถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในพื้นที่ห่างไกล พิสูจน์สัญชาติและมอบบัตรประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง
ช่วยเหลือการทำงานทั้งหมดในขอสัญชาติและบัตรประชาชน ตั้งแต่การเข้าถึงพวกเขาในพื้นที่ห่างไกล การระบุตัวตนและขอสัญชาติแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้สำเร็จได้เดือนละ 1 ราย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค